tirsdag 30. desember 2008

Avkriminalisering av selvmord

Bilde: Prof. Bernhard Getz, sentral i utformingen av straffeloven 1902.

I 1902 fjernet lovgiverne de siste straffereaksjonene mot selvmordere. Fra da av var selvmordsforsøk ikke lenger straffbart. I løpet av attenhundretallet hadde også kirkens holdningtil selvmordere endret seg. Selvmordere fikk begravelse som andre og ble gravlagt på samme kirkegård som andre, ikke utenfor som før. Prestene trøstet de etterlatte. Det kulturelle tabu ble nok ikke borte, men skammen og den offentlige forargelse ble betydelig mindre.

Denne mildere holdning til selvmord ledet ikke til noen økning av selvmordstallene, tvert imot var tallene de første 60 årene av nittenhundretallet historisk lave.

Kilde: Paul Leer-Salvesen.

mandag 29. desember 2008

Tatoverer gjenopplivningsnekt


79 år gamle Paula Westoby i Australia ønsker ikke å bli gjenopplivd dersom hun skulle falle om. Nå har hun gjort ønske sitt tindrende klart - gjennom en tatovering på brystet.

Paula Westoby, the Dunedin co-ordinator of euthanasia group Exit International, admitted to being "scared to death" before getting her first tattoo yesterday.
"I guess if I collapse on the table, the tattooist will let me be," she said.
Ms Westoby, who has high blood pressure, said she wanted to die with dignity and the tattoo was her assurance she would not be resuscitated.
"I wanted to add 'If you do I will sue' at the bottom of it, but you have to stop at some point."
Two months ago, she wrote the message, with the help of her grandson in indelible ink across her chest and then decided to get it done - permanently.
"I wanted to make a statement and I think this is the best way to do it . . . and it is bloody practical too."

Oregon og Washington (USA)
I 1992 ble legeassistert selvmord tillatt i Oregon, etter velgerne i folkeavstemning sa ja til loven Oregon Death with Dignity Act.

Denne loven omfatter kun dødssyke (terminally ill), nærmere presisert til folk som ikke forventes å ha mer enn 6 mnd. igjen å leve.

Disse kan på visse betingelser få utskrevet dødbringende medikamenter som de så kan innta etter eget ønske.

To leger må attestere at pasienten er snart døende og at vedkommende ikke lider av alvorlig depresjon eller annen psykisk forstyrrelse, samt handler etter egen vilje. Det samme må attesteres av to andre såkalte vitner (som ikke må være arvinger eller lignende av den syke).

Ingen leger har plikt til å skrive ut slik attest, ei heller har noen apotek plikt til å gi ut de aktuelle dødbringende medikamenter.

Nabostaten Washington vedtok omtrent samme lovgivning i folkeavstemning 4. november og loven der vil trå i kraft i midten av 2009.

Praksis: I 10-års perioden 1997-2007 skal 341 mennesker ha dødd som følge av medikamenter de har fått utskrevet gjennom loven. Det foreligger ingen overrepresentasjon av svake grupper (fattige, uforsikrede, enslige o.l.).

Nederland, Belgia og LuxembourgNederland legaliserte aktiv dødshjelp og assistert selvmord i 2002 gjennom en lov fremlagt av daværende helseminister Els Borst (bilde).

Lovgivningen var en kodifisering av hva som allerede hadde vært etablert praksis i omtrent 20 år.

Pasientens faste lege kan utføre aktiv dødshjelp eller assistere ved selvmord dersom betingelsene listet opp nedenunder er oppfylt. Ingen lege har plikt til å utføre dette. Utlendinger kan ikke få hjelp til å dø.
  • Pasientens lidelse er utålelig uten mulighet for bedring
  • Selvmordsønsket må være frivillig og tilstede over tid (det må ikke være utslag av andres innflytelse, psykisk lidelse eller bruk av medikamenter)
  • Pasienten må ha innsikt i egen sykdom, prognose og muligher
  • Minst en uavhengig lege, i tillegg til pasientens fastlege, må erklære at ovennevnte betingelser er tilstede
  • Det kan gis enten aktiv dødshjelp eller tilbys assistert selvmord hvor legen er tilstede når selvmordet utføres
  • Pasienten må være over 12 år (for barn mellom 12 og 16 år kreves foreldrenes samtykke)
Senere har Belgia innført omtrent likelydende lovgivning, og Luxembourg har vedtatt det samme med virkning fra midten av 2009.

Praksis: I 2003 var det omtrent 1800 mennesker som fikk hjelp til å dø av lege. Dette utgjorde omtrent 1.2 % av alle dødsfall i landet dette året. De aller fleste var kreftpasienter, og de fleste døde i eget hjem.

Den vanligste metoden var aktiv dødshjelp utført gjennom at legen gav pasienter dødelig medikamenter intravenøst som raskt brakte dem i koma, og så raskt påfølgende død.

Kilde og mer informasjon her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_in_the_Netherlands

Sveits
Den juridiske situasjon:

I henhold til en en lovpragraf fra 1918 er assistert selvmord forbudt dersom det skjer utfra egeninteresse. Dette har da blitt tolket sånn at assistert selvmord er tillatt dersom det ikke skjer utfra egeninteresse.

Paragraf 115 i den sveitsiske straffelov:

Den som av egeninteresse hjelper en annen person til å begå selvmord, straffes med fengsel i inntil 5 år, så sant selvmordet er gjennomført eller forsøkt gjennomført. (egen forenklet oversettelse)

Stikkordet her er altså egeninteresse. Bare dersom hjelpen til selvmord gis som følge av egeninteresse er den straffbar. Den sveitsiske regjerinen nevnte ved lovens innføring som eksempel på slik egeninteresse et hypotetisk tilfelle der noen hjelper en rik person de håper å arve til å begå selvmord.

Merk også at det er bare hjelp til selvmord som er tillatt. Å utføre aktiv dødshjelp er straffbart i henhold til alminnelige drapsbestemmelser. Ved assistert selvmord er det selvmordskandidaten som selv fysisk utfører den endelige dødelige handling. F.eks. ved selv å ta tabletter som medfører døden. Assistansen til selvmordet kan da ha bestått i å skaffe til veie de tablettene som selvmorderen selv inntar.

Praksis og utbredelse:

I 1982 ble det startet to organisasjoner i Sveits som tok sikte på å hjelpe folk som ønsket å begå selvmord- en i Geneve for den fransktalende befolkning og en tilsvarende i Zurich for den tysktalende del av befolkningen. Begge fikk navnet EXIT (Utgang). Disse organisasjonene drives ikke-kommersielt. Hadde de hatt som mål å tjene penger penger på virksomheten ville de antagelig vært rammet av forbudet mot å hjelpe til med selvmord utfra egeninteresse.

En mindre organisasjon, Dignitas (tyskspråklig) ble startet i av advokat Ludvig Minelli, som tidligere hadde jobbet for Exit. Denne organisasjonen er særlig kjent for å assistere utlendinger.

Assistert selvmord skjer overveiende ved at leger skriver ut et medisinsk preparat som pasienten kan innta når han eller hun selv vil. Preparatet gjør pasienten bevisstløs i løpet 2-3 minutter, og døden vil normalt inntreffe nokså raskt etterpå.

Det er ikke forbudt å hjelpe mentalt syke til å dø, men det kreves en godkjennelses-erklæring fra psykiater i slike tilfeller, og ingen psykiatere i Sveits har hittil skrevet ut noen slik erklæring.

Ergo er det kun mennesker med fysiske lidelser som tilbys dødshjelp, det gjelder først og fremst mennesker med dødelige tilstander, men også mennesker med alvorlig og uhelbredelig sykdom/handicap som ikke er direkte dødelig, kan undertiden tilbys assistanse.

Noen har anslått at omkring 10% av alle dødsfall i Sveits er resultat av selvmord, de fleste begått i det som uansett ville vært livets avslutsningsfase.

lørdag 27. desember 2008

Hvor er dødshjelp / assistert selvmord tillatt

Aktiv dødshjelp og assistert selvmord ved hjelp av leger er tillatt for alvorlig syke/døende i Nederland, Belgia og snart Luxembourg. Reglene er strenge. En lege har heller aldri plikt til å hjelpe en pasient til å dø selv om pasienten oppfyller kravene og ønsker det selv. Utlendinger kan ikke få hjelp til å dø.

Sveits har tillatt assistert selvmord i over 70 år, og organisasjonen Dignitas tilbyr også hjelp for utlendinger. Folk som lider pga. mentale problemer godtas ikke.

Staten Oregon i USA tillater lege-assistert selvmord dersom en pasient er døende og ikke klinisk deprimert. Nabostaten Washington vil innføre tilsvarende lovgivning i 2009.

Dette er de eneste landene /områdene hvor dødshjelp/assistert selvmord klart er tillatt etter loven.

Håndhevelsen av forbudet mot dødshjelp / assistert selvmord kan imidlertid variere, og myndighetene kan undertiden i praksis akseptere hva man anser som barmhjertighetsdrap.

EDIT: Se kommentaren fra tosommerfugler som nevner et andre land/delstater (Uruguay, Colombia, Montana) hvor aktiv dødshjelp er lov i enkelte tilfeller, samt kommer inn på den spesielle situasjonen i Tyskland. Hun har også med linker.

torsdag 25. desember 2008

Hei - en blogg om assistert selvmord

Dette vil bli en blogg hvor jeg vil skrive om problemstillinger knyttet til selvmord / assistert selvmord , omtale organisasjoner som kjemper for legalisering av assistert selvmord, fortelle om aktuelle og historiske saker mm.

Grunnleggende definisjoner:

Aktiv dødshjelp: En lege eller annen person bidrar til å ende en annen persons liv etter dennes samtykke, f.eks. ved å sette en dødbringende sprøyte.

Assistert selvmord: En lege eller annen person hjelper til i forberedelsene til selvmord, f.eks. ved å skaffe til veie dødelige medikamenter, men selvmordskandidaten foretar selv den fysiske handlingen som leder til død (f.eks. ved å drikke et glass med dødelig medisinblanding).

This is a blog about suicide / assisted suicide. I will discuss the pro/contras, describe the different organisations that are fighting for legalising assisted suicide and tell about current and historical cases concerning assisted suicide.